Cover4.jpg

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562)

การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

หน้าที่ 8 จาก 13