Cover4.jpg

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมายกคันบ่อฝังกลบขยะเพื่อยืดอายุการใช้งานบ่อฝังกลบขยะ "ทุ่งแจ้ง" ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมายกคันบ่อฝังกลบขยะเพื่อยืดอายุการใช้งานบ่อฝังกลบขยะ "ทุ่งแจ้ง" ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 3)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาหนังสือเรียนและแบบเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

หน้าที่ 10 จาก 13